תנאי שימוש

2,196 צפיות

תקנון  אתר "Kaninvest"

 1. הגדרות:

המונחים המופיעים להלן יקבלו בתקנון זה את המשמעות המופיעה בצידם, כדלקמן:

 1. "אתר Kaninvest ו/או "האתר" – Kaninvest.co.il.
 2. "מפעילת האתר" – חברת קרמבו רבלס הפקות תוכן בע"מ ח.פ
 3. "משתמש" – כל אדם (זכר או נקבה) העושה שימוש באתר בהתאם להוראות תקנון זה.

 

 1. האתר:
 2. ברוכים הבאים לאתר Kaninvest (כהגדרתו לעיל), אשר מהווה מגזין דיגיטלי לפרסום תוכן שיווקי של גופים מסחריים ו/או אחרים שונים, שהינם לקוחות של מפעילת האתר.
 3. האתר משמש את לקוחות מפעילת האתר לפרסם תכנים שיווקיים ולקדם את מוצריהם ו/או שירותיהם, אשר מסופקים על ידי אותם לקוחות ובאחריותם בלבד.
 4. האתר כולל כתבות תוכן שיווקי מסחרי של לקוחות מפעילת האתר אשר נערכות על ידי צדדים שלישיים ומפורסמים באתר. מובהר כי תכנים אלו מפורסמים באמצעות קידום ממון באתרים שונים וברשתות החברתיות (להלן: "תכנים שיווקיים" ו/או "לקוחות מפעילת האתר").
 5. יודגש כי למפעילת האתר ו/או לכל מי מטעמה לא תהיה אחריות למוצרי ו/או שירותים המפורסמים באתר מכל מין וסוג שהוא, המשתמש באתר מאשר באישור תקנון זה ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף זה.
 6. כללי:
 7. טרם השימוש באתר הינך מתבקש לקרוא בעיון רב, ובמקרה של קטין לקרוא יחד עם הורייך או אפוטרופסיך, בעיון רב, את הוראות תקנון זה יחד עם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – אנא הימנע משימוש באתר.
 8. כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 9. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.
 10. מובהר בזאת כי מפעילת האתר רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 11. המשתמש מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את תנאי השימוש והוא מקבל עליו את הוראותיהם וגם אם לא קרא את תנאי השימוש מסכים כי תנאי שימוש אלו יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 12. השימוש באתר ניתן כמו שהוא (As is) והמשתמש משחרר את מפעילת האתר מאחריות בכל הנוגע לחוסר שביעות רצון מהשירות באתר ובאם קיים חוסר שביעות רצון, תרופתו היחידה של המשתמש תהא לחדול מלגלוש ולהשתמש בשירותי האתר.
 13. הכניסה והגלישה באתר ו/או השימוש בו מותנה באישור התקנון, והשימוש באתר כאמור מהווה כהסכמה לקבל באופן מלא ולנהוג על פי תנאי התקנון. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 14. מובהר בזאת, כי תקנון זה מהווה כהסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי כל משתמש (כהגדרתו לעיל) באתר, ומהווה הסכם מחייב בין כל משתמש לבין מפעילת האתר. בטרם השימוש ו/או הכניסה לאתר, עלייך לקרוא בעיון את תקנון זה במלואו ולאשרו.
 15. כותרות התקנון והחלוקה לסעיפים נעשית מטעמי נוחות ולצורך התמצאות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פרשנותו.
 16. מובהר, כי תנאיו של תקנון זה מצויים באתר ופתוחים לעיון כל מבקריו בכל עת.
 17. אחריותה של מפעילת האתר מוגבלת בהתאם להוראות תקנון זה, למפעילת האתר לא תהיה כל אחראית לפעולות אשר נעשו על ידי צדדים שלישיים ו/או לטיב או איכות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר ו/או לאמיתות תוכנם של התכנים המפורסמים באתר, אלא ללקוח אשר מעביר את התכנים השיווקיים בלבד.
 18. מפעילת האתר לא לוקחת אחריות על אמיתות ו/או טיב ו/או איכות התכנים השיווקיים המפורסמים באתר אלא לצדדים שלישיים אשר התכנים מועברים על ידם. משתמש המסתמך על התכנים השיווקים המפורסמים באתר עושה זאת על דעתו בלבד ויהיה אחראי לבדו לכל פעולה ו/או עסקה בה יתקשר עם מפרסמים התכנים.
 19. כל זכויות הקניין הרוחני המופיע באתר זה, למעט של לקוחות מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים, שייכות למפעילת האתר, ואין לעשות כל שימוש בו ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני השייכות למפעילת האתר ו/או לכל צד ג' אחר. השימוש באתר מותנה וכפוף להקפדה על הוראות תקנון זה.
 20. הוראות התקנון כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. מובהר, כי הגדרות הכתובות בתקנון זה, הכתובות בלשון יחיד ו/או בלשון רבים, תפורש בתקנון זה תחת אותה ההגדרה המופיעה בצידה בראשית התקנון, גם אם נכתבה בהמשך התקנון בלשון אחרת.

 

 1. תנאי סף לשימוש באתר:
 2. ההרשמה לאתר זה מהווה כאישור סופי והצהרה של הנרשם, כי כל הפרטים שנמסרו על ידו לאתר הינם מלאים ונכונים.
 3. תנאי הסף המצטברים להרשמה לאתר הינם, כדלקמן:
  1. השימוש באתר זה מותר למשתמש, אזרח ו/או תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה חוקי לשהות בישראל, אשר מלאו לו 18 שנים ובעל כשרות משפטית, ואשר עומד בכל התנאים הקבועים בתקנון זה.
  2. השימוש באתר כפוף להרשמה לאתר ואישור תקנון זה, הזנת הפרטים הנדרשים בשלב ההרשמה כמפורט בתקנון זה.
  3. השימוש באתר זה מותר לגולשים בגירים בלבד, כשרים משפטית, תושבי ישראל בעלי תעודת זהות, אשר הינם גדולים מגיל 18.
 4. מובהר, כי במקרה בו משתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, על המשתמש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. להורי / אפוטרופסי המשתמש ישנה חובה ליידע את הקטינים בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 5. השימוש באתר זה מותר לבתי עסק אשר עומדים בכל התנאים הקבועים בתקנון זה, אשר אישרו את הוראות תקנון זה, מילאו את כל שדות החובה להרשמה לאתר ונרשמו לאתר בהתאם להוראות תקנון זה בלבד.

 

 1. הרשמה לאתר
 2. ההרשמה לאתר כפופה לאישור תקנון זה ותנאי השימוש והגנת הפרטיות של האתר, ומותנת בהזנת הפרטים הבאים: שם, טלפון וכתובת דוא"ל.
 3. ההרשמה לאתר נמצאת בסמוך לתכנים שיווקיים המפורסמים באתר והמשתמש מאשר למפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לעשות שימוש מסחרי במידע אשר מסר לאתר, לרבות אך לא רק, להעבירו ללקוחותיה ו/או לצדדים שלישיים אחרים לצורך יצירת קשר להצעת שירותים ו/או מוצרים שונים למשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 4. כל משתמש הנרשם לאתר מאשר כי קרא בעיון והבין את כל תנאי תקנון זה ותנאי השימוש באתר, לרבות אך לא רק, בנוגע למידע הנשמר והשימוש שמפעילת האתר עושה בו, והוא מקבל ומאשר את כל תנאים אלו.

 

 1. שימוש באתר
 2. אין לעשות שימוש הסוטה מהוראות תקנון זה ו/או כל שימוש מסחרי באתר, למעט כמפורט במפורש בתקנון זה. חל איסור מוחלט להעלות לאתר כל תוכן שעלול לפגוע בכל צד שלישי אחר, לרבות אך לא רק, במשתמשים באתר. השימוש באתר או באמצעות האתר, הינו למטרות המפורטות בתקנון זה בלבד ואין לעשות בו כל שימוש שלא כדין ו/או למטרות שאינן חוקיות.
 3. המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו.
 4. הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה על המשתמש באתר. על כל משתמש הנרשם לאתר, לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של המשתמש עם מפעילת האתר.
 5. חל איסור להעלות לאתר, כל תוכן אשר עלול לאפשר חדירה למחשבי מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה ו/או למשתמש/ים אחרים ו/או לכל צד ג' אחר, לרבות אך לא רק, לתוכנות ו/או תכניות מחשוב ו/או לכל מידע אחר שלא כדין ו/או כל מעשה או מחדל אחר המהווה כעבירת מחשב, מלי לגרוע מן האמור, בדרך של מסירת קודים של מחשבים, תכנות ו/או כל יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס).

 

 1. הגבלת אחריות
 2. מובהר, כי המשתמש/ים באתר, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתמש ו/או גולש ו/או בית עסק, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה – עסקית, כלכלית, כספית או אחרת – אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש ו/או הגולש ו/או בית העסק בהסתמך על השימוש באתר וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש ו/או הגולש ו/או בית העסק.
 3. המשתמשים ו/או הרוצים להשתמש באתר מצהירים ומתחייבים, כי הם פוטרים את מפעילת האתר וכל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר ו/או השימוש בו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי כל משתמש או הרוצה להשתמש באתר מצהיר ומאשר, כי כל שיבוש, איחור, הפרעה, הפסקה ,תקלה, שינוי וכדו', בין אם בשליטת מפעילת האתר ובין אם לאו, לא ייחשבו כהפרה כלפי המשתמשים ולא יקנה להם כל זכות תביעה ו/או עילה כנגד מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה וכן לא יזכה את המשתמשים בכל סעד, זכות או תרופה.
 4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור, במישרין או בעקיפין, לכל תקלה באתר, בין היתר בגין היעדר יכולת להירשם לאתר ו/או לרכוש מוצרים או שירותים באמצעותו.
 5. מובהר, כי מפעילת האתר לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי, למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה .
 6. מובהר, כי בכל מקרה, ומבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה ובתנאי השימוש, למפעילת האתר תהא אחריות מוגבלת באופן המרבי המותר על פי כל דין.
 7. כמו כן, מובהר בזאת, כי מפעילת האתר איננה מספקת את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בו, על כן, האחריות הבלעדית לאספקת המוצרים/שירותים ו/או לטיבם של המוצרים/שירותים ו/או לכל ושא אחר ו/או לכל נזק אשר עלול או ייגרם לכל צד ג' כתוצאה מרכישת השירותים/המוצרים תהיה של ספקי השירותים/מוצרים ולא תהיה למפעילת האתר אחריות כלל.
 8. התמונות המוצרים/השירותים באתר הן לשם המחשה בלבד, וכל האחריות בגין השימוש ו/או טיב המוצרים ו/או האחריות ו/או כל מידע, תמונה ומיצג המוצג באתר לגבי שירות, מוצר ו/או תמונה, מידע ומיצג המוצג באתר לגבי אחריות למוצרים/שירותים לאחר מכירה ו/או בגין כל נזק לצד ג' בקשר לשימוש במוצרים/שירותים ו/או לאספקתם, הינה באחריות ספקי ו/או יצרני המוצרים באופן בלעדי. למען הסר ספק מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לצד ג' עקב שימוש במוצרים/שירותים ו/או לטיבם של המוצרים.
 9. מובהר בזאת, כי למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר באמצעות קישורים הקיימים באתר ו/או קישורים המפורסמים באתר והמובילים לאתרים אחרים.
 10. למען הסר ספק, מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה למנוע כל הפרה בשימוש באתר ועל מנת לשמור על תקינותו. למרות זאת, למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות והיא איננה מתחייבת, כי השירות באתר לא יהיה ללא תקלות, הפסקות, שיבושים וכן, כי השימוש באתר יהיה ללא הפרעה, הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקווי טלפון, אינטרנט, חומרה, תוכנה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש ברשתות אינטרנט ו/או בקווי טלפון לרבות בינלאומיים. כמו כן, מפעילת האתר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל בעיה ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או שיבוש טכני המונע את האפשרות לעשות שימוש באתר ו/או לשלם עבור מוצרים/שירותים ו/או להזמין מוצרים/שירותים באמצעות האתר.
 11. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתעשה באמצעות האתר על ידי משתמשים באתר ו/או צדדים שלישיים אחרים בכל שלב שהוא.
 12. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל טעות קולמוס בתיאור מוצרים/שירותים המופיעים באתר, לרבות בנוגע לזמן אספקה, עלויות, שירותים, מידע אודות המוצר ו/או כל תיאור ו/או מיצג ו/או תמונה אחרת בנוגע למוצרים/שירותים שיופיעו באתר.
 13. מובהר, כי מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, בכל מקרה למפעילת האתר לא תהיה אחריות לנזקים עקיפין ו/או ישירים, אשר ייגרמו בפועל ובאופן ישיר כתוצאה מהתקשרות עם צד ג' עקב השימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בנזק עקיף, מיוחד, אובדן הכנסה והשתכרות, מניעת רווח ונזק תוצאתי אחר שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 14. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות בעיבוד נתונים המועלים בו והצגתם באתר, משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
 15. מובהר, כי מפעילת האתר רשאית להציג תכנים כלשהם, כולם או מקצתם, באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים באתר כפי שהם מועלים לאתר (AS-IS), מבלי שמפעילת האתר תהיה מחויבת לבצע כל בדיקה ביחס לאמיתות תוכנם ו/או דיוקם. מוסכם, כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף ככל שיגרמו לכל צד ג' ו/או למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
 16. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית אך לא חייבת, לפרסם באתר ו/או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את אותם התכנים, כולם או מקצתם, לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות לצורך פרסומם באתר ו/או פרסום האתר, כאשר למשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 17. למען הסר ספק, למפעילת האתר אין את האפשרות לעקוב ו/או להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר, על כן, אין ולא תהיה למפעילת האתר כל אחריות בקשר למעשי או מחדלי המשתמשים. יובהר, כי מפעילת האתר תהיה אחראית אך ורק למסירת פרטי המשתמשים (גולשים ובתי עסק) ועם מסירת פרטי המשתמשים, מפעילת האתר תהא משוחררת מכל אחריות ו/או חבות אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.

 

 1. קניין רוחני
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בנוגע לכל העיצובים ו/או השירותים ו/או לתכנים אחרים המופיעים באתר לרבות אך לא רק, שם האתר, שם המתחם, דפי האתר, האלמנטים באתר, מאגרי המידע, סימני המסחר, מידע סודי, איסוף מידע על הגולשים ומשתמשים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, בין רשומים ובין כאלו שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצובים, לוגו, מידע טכנולוגי, לרבות אך לא רק, תוכנות, תכניות, יישומים, קבצים ו/או קבצים גרפיים, סיסמאות וקודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "מידע") – הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או של ספקיה, למעט אם צוין במפורש אחרת.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני המסחר, שמות מסחר, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, חלוקת הקטגוריות, הצילומים, הדפים, האיפיונים, הסיווגים, הסידור ואופן ההצגה, של המידע והמוצרים באתר, לרבות באמצעי דיוור ו/או בכל מקום אחר הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש ממפעילת האתר.
 4. מובהר בזאת, כי חל איסור על שכפול, העתקה, הצגה בפומבי, הפצה, מסירה לצד ג' של המידע, כולו או מקצתו. אין לאחסן ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או לבצע ו/או לשדר ו/או להתאים ו/או לערוך ו/או לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות בדרך של הצגה ו/או פרסום ו/או ביצוע פומבי ו/או בדרך של יצירת יצירה אחרת מהמידע ו/או לאפשר לאחרים גישה למידע ו/או לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, הקיים במועד זה ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, למעט אם קיבל את אישור מפעילת האתר.
 5. מובהר, כי מפעילת האתר תהא רשאית להסיר כל משתמש, בכל מקרה בו יקום חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים ו/או של מפעילת האתר ו/או של בתי עסק או כל מי מטעמם, לרבות בקשר לזכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, כל צד יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו, לרבות אך לא רק, בקשר לתכנים המפורסמים על ידו, כאשר למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 6. מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט, לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות של צדדים שלישיים, בכלל זה, חל איסור לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או דמויות ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים, רשומים ואשר אינם רשומים ו/או מפרטים ו/או סרטונים המופעים באתר ו/או כל להפיץ או לפרסם כל תוכן כאמור באתר מבלי לקבל את אישורה של מפעילת האתר ו/או בכל זכויות היוצרים בתוכן הרלוונטי, מראש ובכתב.
 7. מובהר, כי בכל מקרה בו תמצא הפרה ו/או פגיעה בהוראות תקנון זה ו/או בכל דין אחר, על ידי משתמש ו/או בית עסק ו/או על ידי צדדי ג' אחרים, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד אשר נפגע את הפרטים אשר הוזנו על ידי כל משתמש באתר ואשר הינו אחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד הפוגע") וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. במקרה זה, הצד הפוגע ו/או כל מי מטעמו, לא יהיה רשאי להעלות כל טענה כנגד מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לרבות אך לא רק, בקשר עם העברת פרטים אשר העלה לאתר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר ו/או מצד הצד שלכאורה נפגע, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. מובהר, כי הצד אשר לכאורה נפגע, לא יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים מכל מין וסוג שהוא, במקרים כאמור בפרק זה כנגד מפעילת האתר, לכל הפחות בטרם מיצוי ההליכים כנגד הצד הפוגע.

 

 1. הפרות, תרופות וסנקציות
 2. מוסכם בזאת על הצדדים, כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ככל ויהיה צורך בכך רישומי האתר ישמשו ראיה לנכונות האמור בהם.
 3. מוסכם בזאת כי מפעילת האתר רשאית, אולם אינה מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר וכמו כן הינה רשאית לפעול במקרה בו עולה חשש סביר להפרת הוראות השימוש מצד משתמש או צד ג'. במקרים בהם יעלה חשש כאמור, מפעילת האתר תהיה רשאית למחוק ולהסיק משתמש מן האתר ולאסור שימוש של אותו משתמש בעתיד באתר.
 4. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו לה בעקבות הפרת הוראותיו של תקנון זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.
 5. במקרה של הפרה כאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר/שירות מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין וזאת לפי שיקול דעתה.
 6. מוסכם בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לערוך ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או שלא להציג כלל, כל תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד, לכל משתמש.
 7. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם האתר בלא קבלת הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל הניתן).
 8. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש ובכתב.

 

 1. שונות
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם באתר, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 3. עותק מתקנון זה ימצא במשרדי מפעילת האתר.
 4. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהיה רשאית שלא להתיר שימוש באתר של כל משתמש ו/או להסיר משתמש מהאתר אם נהג שלא כדין ו/או נמצא ברשימת מילים אסורות ו/או סיפק באתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה. למפעילת האתר תהינה הסמכות להסיר ו\או לחסום משתמשים מהאתר אשר יבצעו בו שימוש לרעה ו\או יפרו את תנאי וכללי האתר ו\או יתחברו לאתר באמצעות "רובוטים".
 5. מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי התקנון; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל ולסגור את האתר בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר מרגע פרסומם באתר.
 6. ידוע למשתמש באתר, כי באתר יוצגו תכנים שיווקיים של בתי עסק שונים ופרסומים של גופים שונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, בהסכמת המשתמש לתקנון הוא מסכים להיחשף לתוכן הנ"ל.
 7. הדין החל על האתר, השימוש זה ובכלל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לאתר ו/או השימוש בו תהא אך ורק לבתי המשפט במחוז תל-אביב.
 8. מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הצורך, להפסיק את השימוש באתר, מעת לעת, לצורכי תחזוקת האתר וארגונו, כאשר המשתמשים ו/או כל מי מטעמם ו/או כל אדם אחר, לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי או אחר ו/או זיכוי או החזר, בשל הפסקות אלו ו/או בגין תקלות אחרות הנוגעות לשימוש באתר או לשירות של מפעילת האתר.
 9. מפעילת האתר מצהירה, כי אין ביכולת להתחייב ו/או להבטיח זמינות רצופה ללא תקלות וללא הפסקות בשימוש באתר.
 10. כל משתמש הנרשם לאתר מסכים כי פרטיו ישמרו במאגר מידע של מפעילת האתר המנוהל על ידי קרמבו רבלס הפקות תוכן בע"מ  וכן מסכים לקבל חומר פרסומי ו/או כל מידע אחר הקשור באתר ו/או במבצעי האתר ו/או במפעילת האתר או כל מי מטעמה ו/או במבצעים או מוצרים/שירותים של בתי עסק המפרסמים באתר, בדרך של דיוור ישיר.
 11. שירות לקוחות – לפרטים נוספים בקשר לאתר ומפעילת האתר, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני [email protected] .

 

ט.ל.ח